Mentor Akademi’nin her biri kendi konusunda bilgili ve deneyimli uzmanları ile kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kurumsal Eğitim Sisteminin Oluşturulması

Çalışanları çeşitli bilgi ve becerilerle donatarak, kurumun etkinliğini, verimliliğini artıracak ve aynı zamanda kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitimlerin planlanması ve programlanması için kurumsal bir yapı kurulmasıdır.
Çalışanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistematik bir eğitim programının kurulmasının
• İşgücü devir oranının düşmesi,
• Çalışan motivasyonunun yükselmesi,
• Müşteri şikayetlerinin azalması,
• İşlemlerdeki hata oranlarının azalması,
• Verimliliğin artması vb sonuçlara olumlu katkısı,
olacağı bilinmektedir.

Kurumsal eğitim sisteminin oluşturulma süreci:
• Analiz ve sistemin bütünsel tasarımına yönelik gerekli iş birimleri ile ön toplantı ve çalıştayların gerçekleştirilmesi,
• Kurumsal unvan ve pozisyona bağlı eğitim haritasının oluşturulması,
• Her bir eğitimin amaç ve öğrenme hedeflerini içeren, ayrıca hangi yetkinlikleri desteklediğine ilişkin vb bilgileri içeren eğitim kataloğunun oluşturulması,
• Sistemin nasıl işleyeceğine dair kuruma rehberlik edecek kılavuz ve eğitim değerlendirmeleri vb formların örneklerinin oluşturulması,
• Kurulacak sistemin performans değerlendirme sistemi ile bağlantısının kurulması.

Kurum içi Eğitmen Yetiştirme Programı

Kurum içi eğitmenlerin yetiştirilmesine yönelik programın kurulması ve uygulanmasıdır.
Kurum içi eğitmen yetiştirme programının aşamaları: 
• İç eğitmen profili ve seçim kriterlerinin belirlenmesi,
• İç eğitmen ön değerlendirmesi için workshop yapılması,
• İç eğitmen havuzunun oluşturulması,
• İç eğitmenlere “Eğiticinin Eğitimi”nin verilmesi (Eğitimin içinde iç eğitmenler kendi konularına yönelik eğitim sunumlarını tasarlamayı, sunumu etkili bir şekilde vermelerini sağlayacak tutum ve becerileri geliştirmeyi öğreneceklerdir),
• İç eğitmenlere “Eğitim Tasarımı” eğitiminin verilmesi,
• İç eğitmenlerin verdikleri eğitimlerin danışmanımız tarafından izlenmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin verilmesi.

Müşteri Memnuniyeti Ölçme ve Değerlendirme

“Sürekli büyüme ve başarı için hizmette fark yaratmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini algılayıp anlamak isteyen kurumlar için etkin müşteri memnuniyeti yönetimi çok önemli bir unsurdur. Dünyadaki bir çok başarılı işletme, hizmet ettikleri insanlardan çok şey öğrenmekte, sektörlerindeki diğer işletmelerin ulaşamadığı düzeyde kaliteli ve güvenilir hizmet ve ürünler sunmaktadır. Yenilikçi işletmelerin çoğu, en iyi ürünlerine kaynaklık eden yaratıcı düşüncelerini müşterilerinden elde etmişlerdir. Bu başarılarının nedeni, müşterilerini dikkatle ve düzenli olarak dinlemeleridir.
Araştırmalara göre memnun bir müşteri, memnuniyetini ortalama 5 kişi ile paylaşırken; memnun olmayan bir müşteri ise memnuniyetsizliğini ortalama 9 kişiye aktarmakta ve olumsuz bir tanıtım yapmaktadır. Memnun olmayan müşterilerin yüzde 98’i ise memnuniyetsizliklerini hiçbir şekilde iletmemekle beraber sessizce alternatif tedarikçileri aramaktadır. Rekabet şartlarının bu derece yoğun olduğu günümüzde hiç birimiz bir müşterimizi dahi kaybetme lüksüne sahip değiliz. Bu nedenle müşteri öneri ve şikayetleri, birer iyileştirme fırsatı olarak görülmeli, müşteri sadakati ve sadık müşteri sayısının artırılmasında önemli bir araç olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Bizler;
• Müşteriler nezdinde farklılık yaratan, müşterilerin görüş ve düşüncelerine önem veren ve bu görüşleri mümkün olduğunca sürekli gelişme amacıyla kullandığınızı gösteren kanıtlar sunmak, kısaca müşteri odaklı olduğunuzu kanıtlamak,
• Müşteri beklenti, talep ve isteklerinin ne olduğunu anlamanızı ve bu bilgileri müşterilerinizden tam, eksiksiz ve açık bir şekilde almanızı sağlayacak etkin bir yöntem belirlemenizi sağlamak,
• Müşterilerin istek ve taleplerini bekledikleri kalitede ve düzeyde karşılamanız için gerekli altyapıyı kurmanızı sağlamak,
• Müşterilerle iş birliğiniz devam ettiği sürece müşterilerin sizinle ilgili algılarını izlemek, ölçmek ve değerlendirmek,
• Müşterilerin kuruluşunuz, verdiğiniz hizmetler, yaklaşımlarınız, ürünlerinizin kalitesi ve diğer unsurlar açısından memnuniyet derecelerini tespit etmek,
amacıyla etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmanız konusunda sizlere çözüm önerileri sunuyoruz.
MENTOR AKADEMİ olarak; müşteri memnuniyetlerinin/memnuniyetsizliklerinin alınması, kaydedilmesi değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması, şikayet konusunda yapılanlar ve tüm bu sistemin etkinliğinin ölçülmesi-değerlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması gibi konuları kapsayan detaylı bir müşteri memnuniyeti yönetim sürecinin oluşturulmasında ve uygulanmasında sizlere katkı sağlıyoruz.

Kamuoyu Araştırmalarının Tasarlanması ve Uygulanması

Kamuoyu araştırmaları; toplumsal gerçeklikleri saptamak, bireylerin tutumlarını, kanaatlerini, beklentilerini, algılarını ölçmek ve hedef kitledeki değişimleri tespit etmek için yapılmaktadır. Burada amaç doğru bilgi üretmektir. Doğru ve güvenilir bilgiler üretmek için de gerçekleştirilen kamuyoyu araştırmalarının tasarımı ve uygulanması çok önemlidir ve uzmanlık gerektirir.
Bununla birlikte, araştırmayı gerçekleştiren kişi veya kurumun bu işteki uzmanlığı, oluşturulan örneklemin ana kitleyi temsil kabiliyeti, verilerin elde edilmesinde kullanılacak araç/araçların tasarımı, veri toplayacak görevli kişilerin tavır ve tutumları, verilerin analizi için kullanılacak yöntem ve araçlar ile araştırma sonuçlarının topluma sunuluş biçimi gibi faktörler, araştırmanın kalitesini doğrudan etkilemektedir.
MENTOR AKADEMİ olarak, yapılacak olan araştırmaların tutarlılık ve doğruluğunu artırmak için kamuoyu araştırmalarının tasarlanması ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Veri Çözümleme ve Raporlama Danışmanlığı

Sürekli artan veri yığınları ve hızlı hareket eden bilgi akışından yararlanarak belirsizlikleri azaltmak için değişen ve gelişen iş dünyasında farklı veri çözümleme ve raporlama teknikleri ile işletmenize değer katacak bilgiler üreterek işletmenizin rekabet gücünü ve değerini artırmanıza katkıda bulunuyoruz.
İşletmenizin sahip olduğu verileri yararlı bilgiye dönüştürerek bir iş değeri yaratan, kurumunuzun potansiyelini ortaya çıkaran, katma değer yaratacak daha iyi ürün ve hizmet sunabilmeniz amacıyla kurumunuza etkinlik, karlılık, verimlilik gibi sürdürülebilir performans göstergelerinde rekabet avantajı sağlayacak farklı çözüm önerileri sunuyoruz.  Diğer taraftan doğru ve hızlı kararlar alınmasına yönelik, kurumlarınız için geniş tanımlama, öngörü ve çözüm perspektifi sunan analizler yapıp, anlaşılabilirliği yüksek görselleştirme ve raporlama teknikleri öneriyoruz.